Projekt - Dom Pomocy Społecznej Helena

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt


Krótka charakterystyka projektu.
Projekt „SŁONECZNA ZŁOTA JESIEŃ" realizowany jest w ramach Działania 9,2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0010/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 13 niesamodzielnych osób (8 K, 5 M) poprzez objęcie ich opieką w rodzinnym domu pomocy oraz opieką w miejscu zamieszkania w formie usług
opiekuńczych świadczonych przez wykwalifikowany personel w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 13 ( 8K, 5M) osób w wieku 65+ zamieszkałych na terenie wiejskim gmin Mirzec i Wąchock. Zakłada się wsparcie dla osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji , niesamodzielnych (niesamodzielnosc okreslona skalą Barthel), zagrożonych wykluczeniem, niepełnosparwnych w szczególności, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osób korzystających z pomocy opieki społecznej i korzystających z pomocy żywnościowej.
 
Rekrutacja
Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w sposób otwarty ciągły od listopada 2018 do momentu wyłonienia wymaganej liczby Uczestników Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu.
Personel rekrutujący dotrze osobiście do osób wymagających pomocy przy złożeniu dokumentów, ich wypełnieniu, by umożliwić im udzielenie wsparcia i pokonać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności oraz podeszłego wieku.
 
Dokumenty Rekrutacyjne

Do pobrania w zakładce dokumenty


Biuro Projektu "SŁONECZNA ZŁOTA JESIEŃ"
27-220 Mirzec, Mirzec –Majorat 19;
Tel. +48 514 261 894 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego